Informacje

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

DR-MARTENS.PL

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 

6. REKLAMACJA PRODUKTU

 

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Sklep Internetowy www.dr-martens.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.

W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.dr-martens.pl prowadzony jest przez Roberta KOWALSKIEGO prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DM FOOTWEAR zarejestrowaną w Hong Kongu, posiadającą:

  • adres miejsca wykonywania działalności: 110 Cyberport Road, Hong Kong, Hong Kong

 

  • adres poczty elektronicznej: info@dr-martens.pl

  • numer telefonu: (61) 625-50001.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających

 

ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do

 

przedsiębiorców).

 

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego

 

Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady

 

wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda

 

osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich

 

aktualizacji i poprawiania.

 

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od

 

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie

 

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie

 

Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do

 

elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i

 

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach

 

przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną

 

zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca

 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć

 

Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze

 

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez

 

Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są

 

dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie

 

Internetowym.

 

1.4.7.NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez

 

Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym

 

z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji

 

newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży

 

między Klientem a Sprzedawcą.

 

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 

1.4.10.SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.dr-martens.pl.

 

1.4.11.SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – ROBERT KOWALSKI prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DM FOOTWEAR posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 110 Cyberport Road, Hong Kong, Hong Kong, adres poczty elektronicznej: info@dr-martens.pl, numer telefonu: (62) 625-5000

 

1.4.12.UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a

 

Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

1.4.13.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz

 

Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

1.4.14.USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w

 

wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca

 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna

 

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub

 

zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

 

1.4.15.USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 

(Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

 

1.4.16.ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające

 

bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz

 

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez

 

Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3)

 

potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie

 

na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez

 

Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer

 

domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu

 

kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także

 

podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 

2.1.1.1.Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca

 

ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta)

 

poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty

 

elektronicznej na adres: info@dr-martens.pl .

 

2.1.2.Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem

 

dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.

 

Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po

 

wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu

 

Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje

 

możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się

 

wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W

 

Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących

 

Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy,

 

miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących

 

Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób

 

płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy

 

oraz numeru NIP.

 

2.1.2.1.Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter

 

jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą

 

wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na

 

stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne

 

edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez

 

zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta

 

Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

 

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca

 

ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji

 

z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za

 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@martensy.eu

 

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się

 

Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2)

 

dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej

 

lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji

 

12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce

 

internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i

 

dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności

 

intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych

 

zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze

 

bezprawnym.

 

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

 

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe

 

reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji

 

Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

 

 

2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dr-martens.pl;2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących

 

przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania

 

Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy

 

rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę

 

jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu

 

reklamacji.

 

2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie

 

14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez

 

Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2

 

Regulaminu.

 

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera

 

podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o

 

kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach,

 

a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na

 

stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez

 

Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza

 

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez

 

Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

 

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie

 

przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji

 

następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany

 

w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej

 

oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie

 

zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje

 

zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje

 

poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie

 

Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest

 

dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 

4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

4.1.1.1. Bank: PKO SA.

 

4.1.1.2. Numer rachunku: 03144000030000000014930973.

 

4.1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPay.pl – możliwe aktualne

 

sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na

 

stronie internetowej http://www.paypay.pl.

 

4.1.2.1.Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie

 

z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayPal.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą

 

płatniczą prowadzi:

 

4.1.2.1.1.PayPay.pl

 

4.2. Termin płatności:

 

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem,

 

płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności

 

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany

 

jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy

 

Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na

 

stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym

 

także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 

5.4.1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

 

5.4.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu

 

lub w trakcie składania Zamówienia podano dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach

 

dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni kalendarzowych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.6. REKLAMACJA PRODUKTU

 

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

 

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma

 

wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w

 

szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące

 

odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie

 

Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

 

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dr-martens.pl;

 

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu

 

reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia

 

Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od

 

Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy

 

rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie

 

zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

 

kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie

 

oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

6.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania

 

uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy,

 

Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na adres: (podany przez Sprzedawcę). Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu

 

Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

6.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu

 

na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 7.5 Regulaminu

 

oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego

 

zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w

 

art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

 

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA

 

ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z

 

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych

 

procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników

 

konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

 

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi

 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://

 

www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych

 

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa

 

w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.),

 

z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i

 

działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z

 

dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych

 

sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 

7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie

 

z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.),

 

z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu

 

między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej

 

przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach

 

internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

7.2.3.Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a

 

Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów

 

lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.

 

Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez

 

Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez

 

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

 

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej

 

bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.8

 

Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie

 

o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 

8.1.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dr-martens.pl;

 

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach

 

Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od

 

umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego

 

własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną

 

przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele

 

Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego

 

Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony

 

– od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

 

8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia

 

otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie

 

dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów

 

wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy

 

dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego

 

sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób

 

zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam

 

odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta

 

do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w

 

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w

 

którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez

 

Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania

 

terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. 

 

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania

 

z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania

 

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny

 

w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez

 

niego dodatkowych kosztów.

 

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta

 

- rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje

 

prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia

 

spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu

 

spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena

 

lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego

 

świadczenia.

 

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,

 

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

 

Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań

 

na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed

 

upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt

 

nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego

 

zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu

 

zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest

 

Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można

 

zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało

 

otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu,

 

ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której

 

przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu

 

Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość

 

zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie

 

żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli

 

Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza

 

Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia

 

od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w

 

której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe

 

dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o

 

dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej

 

w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów

 

mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,

 

wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres

 

świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,

 

jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu

 

do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców

 

nie będących konsumentami.

 

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym

 

konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 

w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego

 

konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby

 

płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego

 

przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego

 

konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub

 

uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek

 

lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za

 

opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem

 

obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli

 

stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać

 

wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt

 

wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 

9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o

 

świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez

 

przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego

 

konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach

 

pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny

 

oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca

 

złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie

 

będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie

 

ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego

 

konsumentem.

 

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym

 

konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu

 

Internetowego jest Sprzedawca.
10.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu

 

Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub

 

umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, a także [...]

 

10.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

 

10.3.1.W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową

 

lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu

 

przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 

10.3.2.W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych

 

lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi

 

obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

 

10.4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym

 

zakresie może zostać złożone na przykład:

 

10.4.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dr-martens.pl

 

10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych

 

osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej

 

skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży

 

lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej

 

Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

 

11.2. Zmiana Regulaminu:

 

11.2.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to

 

jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany

 

wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

11.2.2.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np.

 

świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały

 

zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został

 

prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od

 

dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek

 

nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia

 

od umowy.

 

11.2.3.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy

 

ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych

 

Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w

 

szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz

 

zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące

 

przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą

 

elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży

 

zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach

 

konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy

 

powszechnie obowiązującego prawa.Newsletter Dr Martens
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Sklep internetowy Dr Martens oferuje obuwie damskie, obuwie męskie a także młodzieżowe. Znajdziesz u nas Martensy każdego rodzaju: glany, kozaki, półbuty, klapki i sandały.

2011 - 2015 © Dr Martens, all rights reserved.

Sklep internetowy Shoper.pl